Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Nákup prostredníctvom internetového obchodu prepapulky.sk môžu uskutočniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že budú dodržovať tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej iba VOP).
Objednaním tovaru dáva zákazník súhlas s týmito VOP.

Predávajúci: VEEM, s.r.o., Necpaly 300, 038 12 Necpaly, IČO: 36390518, IČ DPH: SK2020120938.
Kupujúci: Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou tovaru vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
Tovar: produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu prepapulky.sk.
 

OBJEDNÁVANIE TOVARU

Kupujúci si môže objednať ktorýkoľvek tovar, ktorý sa nachádza v ponuke internetového obchodu prepapulky.sk
Tovar si môžete objednať správnym vyplnením objednávky v internetovom obchode (prípadne si môže tovar objednať e-mailom na adrese obchod@prepapulky.sk alebo telefonicky na čísle: 00421 905 520 371).
Po výbere produktov a odoslaní objednávky dostane kupujúci potvrdenie o doručení objednávky. Po potvrdení objednávky vzniká obchodný vzťah medzi kupujúcou a predávajúcou stranou. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar uhradiť celú kúpnu cenu, vrátane transportných nákladov, podľa platných obchodných podmienok.
Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje aj pravdivosť a správnosť vyplnených údajov v objednávke.

Objednávka tovaru musí obsahovať:

 • Meno a priezvisko kupujúceho
 • Kompletnú poštovú adresu pre doručenie tovaru (ulica, číslo, mesto, PSČ)
 • Telefonne číslo a email
 • Presný názov tovaru
 • Počet kusov z každej položky tovaru
 • Spôsob úhrady za tovar (dobierka, prevod na účet, platba kartou)
 • Spôsob prepravy a prevzatia tovaru  (DPD, osobný odber, rozvoz)


Objednávka pre právnické osoby musí obsahovať aj:

 • IČO a ak je platcom DPH, tak aj IČ DPH spoločnosti
 • Kontaktnú osobu
 • Fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania)

 

PLATOBNÉ PODMIENKY A CENY

Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:    

Pred prevzatím tovaru:

 • bankovým prevodom: UniCredit Bank, a.s., Martin, IBAN: SK93 1111 0000 0066 2286 5014
 • platobnou kartou cez službu PayPal bez nutnosti mať účet na PayPal
   

Pri prevzatí tovaru:

 • kuriérskou dobierkou
 • osobne u predajcu alebo pri rozvoze

Ak zákazník, pri platbe pred prevzatím tovaru, neuhradí objednaný tovar do 7 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci ma právo označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.
V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložený daňový doklad. Vydokladovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady. Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode prepapulky.sk.


Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.
Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.

 

DODACIE PODMIENKY

Objednaný tovar bude dodaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (kuriérom, prípadne osobne).
Tovar bude odoslaný kupujúcemu v deň objednania alebo do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky, podľa stavu na sklade alebo výrobnej náročnosti.
Osobný odber je možný na adrese: VEEM, s.r.o.. Necpaly 300, 038 12 Necpaly.
 

Predávajúci nenesie zodpovednosť za:

 • oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom
 • oneskorené doručenie alebo nedoručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
 • poškodenie, zavinené doručovateľom, viditeľne poškodený tovar (vážnejšie poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!

 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY (storno objednávky)


Storno objednávky zo strany kupujúceho 

Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo balík rozbaliť a skontrolovať obsah zásielky. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho formulárom na https://prepapulky.sk/index.php?route=account/return/add&language=sk-sk spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, ruší sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy späť poštou na adresu VEEM,s.r.o., Pre papuľky, Necpaly 300, 03812 Necpaly. Kupujúci je odstúpením od zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Po platnom odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky..

 

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

 

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený.

 

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj - Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1, Odbor výkonu dozoru
tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68
fax č. 041/763 21 39

 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY NA TOVARE, ZÁRUKA

Tovar je odosielaný dôkladne zabalený. Ak je obal prepravou neprimerane poškodený, kupujúci ho môže odmietnuť.
Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Reklamácia sa nevzťahuje na mechanicky poškodené výrobky, ktoré boli spôsobené kupujúcim; vady, ktoré vznikli nešetrným zaobchádzaním, použitím výrobku v rozpore s jeho účelom, opotrebením, poškodením ohňom či vodou a iných závad, za ktoré nesie zodpovednosť kupujúci. Reklamácia sa nevzťahuje na poškodenie tovaru spôsobeného prepravcom, vtedy sa reklamácia uplatňuje u prepravcu.
Pokiaľ je zistené poškodenie, vyhotoví sa záznam o poškodení a predávajúci je povinný poskytnúť primeranú zľavu z dodávky alebo dodať iný bezchybný výrobok. Neskoré reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať záručné podmienky vrátane návodu na použitie a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť. Záručná doba začína plynúť prevzatím veci kupujúcim.

Záruka - podľa novely Občianskeho zákonníka je záručná doba 24 mesiacov.
V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to buď výmenou veci, alebo jej opravou, v prípade, že nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví behom šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pred jej prevzatím, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak. V prípade rozporu tovaru so zmluvou, má spotrebiteľ nárok na tzv. zjednanie nápravy a to: 

 • Bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu zodpovedajúceho zmluve prostredníctvom opravy 
 • Primeraným znížením kúpnej ceny 
 • Náhradným dodaním výrobku 
 • Odstúpením od zmluvy


Najprv môže spotrebiteľ požadovať u predávajúceho bezplatnú opravu alebo bezplatné náhradné dodanie spotrebného tovaru. Kupujúci má právo na výmenu tovaru len vtedy, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neúmerné.
Reklamáciu tovaru vybavíme v zákonnej lehote do 30 dní od doručenia reklamácie.

POUŽITIE OBSAHU STRÁNOK

© 2019 VEEM, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie obsahu - častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov, fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je bez písomného povolenia VEEM, s.r.o. zakázané.